شاه عباس
امنيت ايران در زمان شاه عباس
5

هنگامی که شاه عباس بزرگ به سلطنت رسید گوشه و کنار ایران به سبب جنگ های داخلی ، شورش ها ، جنگ با عثمانی و ازبک و حضور استعمارگران در آبهای جنوب ایران به شدت بی امن شده و راهزنان و سوداگران نیز بیش از پیش به سلب امنیت و آرامش مردم دامن میزدند و به همین خاطر مردم از ترس نا امنی ها ، تجاوز کشور های بیگانه و خصوصا دزد ها و راهزنان آرام و قرار نداشتند و کاروانسراها و جاده های کشور به منتهی ضعف خود رسید بود.بیشتر بخوانید