سه شنبه بیست و هشتم دی 1395
علي غلامرضايي
بررسي چگونگي مرگ كوروش
4

کتزیاس پزشک دربار اردشیر دوم هخامنشی مرگ کوروش بزرگ را این گونه روایت می کند: کوروش بزرگ به جنگ دربیک ها درشمال شرقی فلات ایران رفت.پادشاه این قوم آمرایوس ،نام داشت.جنگ سختی درگرفت .سواره نظام حمله کرد و دربیک ها آن را به کمین گاهی کشیده با فیلهای خود محاصره کردند.درابتدا سواره نظام پارسی پراکنده شدولی بعد جمع شد.بیشتر بخوانید

امنيت ايران در زمان شاه عباس
5

هنگامی که شاه عباس بزرگ به سلطنت رسید گوشه و کنار ایران به سبب جنگ های داخلی ، شورش ها ، جنگ با عثمانی و ازبک و حضور استعمارگران در آبهای جنوب ایران به شدت بی امن شده و راهزنان و سوداگران نیز بیش از پیش به سلب امنیت و آرامش مردم دامن میزدند و به همین خاطر مردم از ترس نا امنی ها ، تجاوز کشور های بیگانه و خصوصا دزد ها و راهزنان آرام و قرار نداشتند و کاروانسراها و جاده های کشور به منتهی ضعف خود رسید بود.بیشتر بخوانید

حكايتي شيريني از كريم خان زند
11

مردی به دربار خان زند می رود و با ناله و فریاد می خواهد تا کریمخان را ملـاقات کند. سربازان مانع ورودش می شوند! خان زند در حال کشیدن قلیان ناله و فریاد مرد را می شنود و می پرسد ماجرا چیست؟ پس از گزارش سربازان به خان؛ وی دستور می دهد که مرد را به حضورش ببرند.بیشتر بخوانید