معاون برنامه ریزی بودجه
16 هزار میلیارد ریال سرمایه از خوزستان خارج میشود
0

مهرداد نیکو یکشنبه در شورای برنامه ریزی خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته خوزستان 10.5درصد تولید ناخالص ملی را دارد این در حالی است که میزان پرداختی به بیمه ها 3.9 درصد در استان است.بیشتر بخوانید